ประกาศเจตนารมณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคุณธรรม