คู่มือประชาชนกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่