สถิติเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการทุจริตประพฤติมิชอบ

1.

2564

2.

2565

3.

2566