คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่