ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี