โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่องค์คุณธรรม