ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ที่นี่

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

23.08.2565

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาออกแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์

17.08.2565

17.08.2565

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวป๊อปสินเหล็ก พร้อมติดตั้งภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานกาฬสินธุ์กรีนมาร์เก็ตสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยการเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว (Pops Rice)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03